Uudised

Skano Group Vahearuanne 3. kvartal 2018 (3)

 

JUHTKONNA ARUANNE

SKANO GROUP AS AUDITEERIMATA 2018. MAJANDUSAASTA KOLMANDA KVARTALI TULEMUSED

Konsolideetritud müügitulu 2018. majandusaasta 3. kvartalis oli 3,71 miljonit eurot, mis on 9% langust 2017 aasta sama perioodiga võrreldes. Puitkiudplaadi müügitulu languse põhjustas Skano Fibreboardi jaoks kahanenud nõudlus ühepereelamute suurimal turul, Soomes. Müügitulud teiste turgude klientidele näitasid mõningast kasvu. Mööbli hulgimüügi müügitulu mõjutas kolmandas kvartalis negatiivselt neljast võtmekliendist kolme nõrk tegevus. Töötame selle kallal, et leida juurde uusi hulgimüügi kliente. Ka mööbli jaemüügi müügitulu näitas 3. kvartalis langust, peamiselt suurima müügituluga poe ajutisest sulgemisest tingituna, et see täielikult taas-sisustada tutvustamaks Skano uut jaekaubanduse kontseptsiooni.

Skano Group EBITDA oli 2018 3. kvartalis positiivne 46 tuhat eurot (3. kvartal 2017 292 tuhat eurot). Mööbliäri kasumlikkus oli samaväärne 2017. aasta 3. kvartali tulemusega, samas kui puitkiudplaadi kasumlikkus vähenes oluliselt sisseostuhindade, puiduhakke, kallinemise tõttu. Hetkel on käsil protsess kasvanud kulu edasikandmiseks turule läbi hinnatõusu. Kolmanda kvartali puhaskahjum 2018. aastal oli 211 tuhat eurot (3. kvartalis 2017 puhaskasum 14 tuhat eurot).

ÄRISEGMENTIDE ÜLEVAADE 2018. MAJANDUSAASTA KOLMANDA KVARTALI KOHTA

Puitkiudplaadi müügitulu 2018. aasta 3. kvartalis oli 2,92 miljonit eurot, mis on 8% vähem võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Müüsime tooteid 29 riigi klientidele. Müügitulu langus Soomes kaalus üles teiste turgude kasvu, päädides kogumüügitulu langusega 3. kvartalis. AC Nielsen poolt edastatava turustatistika kohaselt on meie turuosa Soome puitkiudplaadi turusegmendis stabiilselt 72%, seega müügikäibe languse põhjustab eluasemeturu muutus, kus tarbijad kolivad pigem elama linnadesse, korterelamutesse, selle asemel, et järgida traditsioonilisemat, oma maja ehitamise, trendi. Skano Fibreboardi brutomarginaali mõjutas negatiivselt puiduhakke sisseostuhindade tõus. Üldkulusid vähendati, mis pehmendas negatiivset mõju EBITDA tulemusele, tulemuseks EBITDA 141 tuhat eurot 2018. aasta 3. kvartalis (374 tuhat eurot 2017. aasta 3. kvartalis).

Mööbli hulgimüügi müügitulu oli 2018. aasta 3. kvartalis 630 tuhat eurot, mis on 12% langust eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Müügitulu kahel põhiturul, Venemaal ja Soomes, oli 402 tuhat eurot (91 tuhat eurot madalam 2017. aasta 3. kvartaliga võrreldes). Müügitulu Skano oma jaeketile kasvas 12% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, olles 177 tuhat eurot (3. kvartal 2017 158 tuhat eurot). Mööbli jaemüügi EBITDA oli 3. kvartalis 2018 negatiivne 31 tuhat eurot (negatiivne 74 tuhat eurot 3. kvartalis 2017), peegeldades saavutatud kasumlikkuse tõusu läbi kuivatite kasutamise lõpetamise tootmisprotsessis ning nende asendamise kuivatatud ning eelsaetud materiali sisseostuga.

Mööbli jaeäri müügitulu oli 2018. aasta 3. kvartalis 333 tuhat eurot, mis on 11% (41 tuhat eurot) madalam möödunud aasta sama perioodiga võrreldes. Kõiki Baltikumi kaupluseid tabas müügitulu aeglustumine, eriti meie suurima müügituluga kauplust Tallinnas, mis oli ajutiselt suletud seoses suure-mahuliste ümberehitustega, tutvustamaks Skano uut jaekaubanduse kontseptsiooni. Mööbli jaemüügi EBITDA oli 3. kvartalis 2018 negatiivne 50 tuhat eurot (3. kvartalis 2017 negatiivne 3 tuhat eurot), peegeledades 3. kvartali nõrka müügitulemust.

Mööbliäri (hulgi- ja jaemüük kokku) EBITDA oli 3. kvartalis 2018 negatiivne 81 tuhat eurot (3. kvartalis 207 negatiivne 77 tuhat eurot).

BILANSS

Kontserni koguvara maht oli seisuga 30.09.2018 11,0 miljonit eurot (30.09.2017: 11,9 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 30.09.2018 seisuga 7,7 miljonit eurot (30.09.2017: 7,9 miljonit eurot), milledest Skanol on laenukohustisi seisuga 30.09.2018 4,9 miljonit eurot (30.09.2017: 5,3 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid 30.09.2018 seisuga1,6 miljonit eurot (30.09.2017: 1,8 miljonit eurot). Varud 30.09.2018 seisuga 2,4 miljonit eurot (30.09.2017: 2,5 miljonit eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga  30.09.2018 7,0 miljonit eurot (7,3 miljonit seisuga 30.09.2017).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Puidkiudplaadi ärisegmendis tegeleme müügitulu suurendamisega muudes rakendusvaldkondades, millel on laialdasem ülemaailmne haare, kui traditsioonilisel tuuletõkkeplaadi ja isolatisooniplaadi müügil meie tradistioonilistel turgudel Soomes, Venemaal ja Eestis. Me oleme juurutamas iga-aastast hinnatõusu protseduuri, leevendamaks puiduhakke, tootmisprotsessi põhilise toormaterjali, sisseostuhinna tõsustust tulenevat negatiivset mõju. Turustustegevused on fokuseeritud meie poolt toodetud plaadi positiivsete omaduste kajastamisele, et see on toodetud värskest kuusepuu hakkest, samas kui konkurendid kasutavad sünteetilisi materjale.

Mööbliäris, ootame jaekaubanduse tulemuslikkuse paranemist seoses uue jaekaupluse kontseptsiooni esitlemisega, mis on juba ellu viidud meie suurima müügituluga Tallinna kaupluses ning ka äsja-avatud Decco keskuse kaupluses Riias. Järgnevalt viiakse kontseptisoon ellu Vilniuse ja Tartu kauplustes.  Väljume Riias asuvast teisest kauplusest novembri lõpus ning plaanime loobuda Tallinnas asuvast teisest kauplusest selle madala kasumlikkuse tõttu. Mööbli hulgimüügi äris on käimas läbirääkimised Soome ainuesindajaga, eesmärgiga võtta osaliselt üle tema tänased Euroopa kliendid, mis peaks aitama laiendada kliendibaasi ning potensiaalselt suurendama mööbliäri müügitulusid.

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜGITULU ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 924 3 172 8 603 9 285
Mööbli tootmine ja müük 630 715 2 207 2 591
Mööbli jaemüük 333 374 1 095 1 445
  sis. mööbli jaemüük Ukraina 0 0 0 64
Elimineerimine (177) (176) (537) (748)
Kokku 3 709 4 085 11 369 12 572

 

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017
EBITDA ärisegmentide lõikes 0 0 0 0
Kiudplaadi tootmine ja müük 141 374 349 874
Mööbli tootmine ja müük (31) (74) 15 (5)
Mööbli jaemüük (50) (3) (80) 100
  sisaldab mööbli jaemüüki Ukrainas 0 0 0 1
Elimineerimine (14) (5) (22) (17)
Kokku EBITDA 46 292 261 952
Põhivara kulum ja amortisatsioon 181 208 554 625
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM (135) 84 (294) 328
Neto finantskulud 77 70 212 211
Tulumaksukulu 0 0 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM (211) 14 (505) 117

KIUDPLAADI MÜÜK

Puitkiudplaadi mõõgitulu oli 3. kvartalis 2018 2,92 miljonit eurot, mis on 8% madalam 2017. aasta 3. kvartali müügitulu tasemest (3,17 miljonit eurot). Müügitulu kasvas soliidselt turgudel nagu Portugal, Aasia ja Lähis-Ida, samas kui müügitulu langes Soomes ja Lõuna-Aafrikas.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017
Euroopa Liit (sh Suomen Tuulileijona müük) 2 093 2 202 6 455 6 911
Venemaa 448 554 1 169 1 173
Aasia 128 50 318 223
Lähis-Ida 74 94 248 204
Aafrika 62 201 137 564
Teised 118 70 276 209
Kokku 2 923 3 172 8 603 9 284

 

MÖÖBLI HULGIMÜÜK

Müügitulu langes 630 tuhandele eurole 3. kvartalis 2018, jäädes alla 2017. aasta kolmanda kvartali 715 tuhandele eurole. Vene tarbijate kindlustunne on endiselt negatiivselt mõjutatud Venemaale rakendatud sanktsioonidest, samas kui Soomes meie ainuesindaja jätkab oma äriliste ümber-korraldustega. Skano oma jaekauplused Baltikumis taastusid veidi väga nõrgast 1. poolaastast, näidates suuremat müügitulu  2017. aasta 3. kvartaliga võrreldes.

MÖÖBLI HULGIMÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR tuh EUR
  III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017
Venemaa 254 280 892 915
Soome 148 213 596 795
Skano jae 177 158 530 665
Teised riigid 51 65 189 216
Kokku 630 715 2 207 2 591

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano kontserni jaeäri müügitulu oli 3. kvartalis 2018. aastal 333 tuhat eurot, mis on 11% madalam 2017. aasta 3. kvartaliga võrreldes. Alustasime 3. kvartalis moodsama kaupluste kontseptsiooni esitlemisega, mis pakub mööblilahendusi leibkonna kogu elamispinna ulatuses, laiendades meie mööbli kasutamise sortimenti senise ajalooliselt kitsa raamaturiiuli-lahendusega võrreldes. Uut kontseptsioni esmaesitleti Tallinna põhikaupluses augusti lõpus, mis tõi endaga kaasa kaupluse ajutise sulgemise ehitustööde ajaks suuremal osal augusti kuust. Uue kontseptsiooni rakendamine toimus ka uues Riia kaupluses, Decco keskuses, mis avati oktoobri teises pooles ning rakendatakse järgnevalt ka Vilniuse ja Tartu kaupliustes. Me loobume novembris Riias asuvast teisest kauplusest Spice keskuses ning plaanime loobuda teisest kaupluse pinnast Tallinnas.

MÖÖBLI JAEMÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR  tuh EUR Kaupluste arv 
  III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017 30.09.2018 30.09.2017
Eesti 234 250 603 815 4 4
Läti 56 59 250 317 1 1
Leedu 43 65 242 248 1 1
Ukraina* 0 0 0 64 0 0
TOTAL 333 374 1 095 1 445 6 6

*Ukraina jaekett müüdi märtsis 2017.

TÖÖTAJAD

Seisuga 30.09.2018 töötas Kontsernis 213 inimest (võrrelsed 226 inimesega seisuga 30.09.2017). Töötajate keskmine arv oli 2018 3. kvartalis 213 (3. kvartalis 2017: 231).

Kõnealuse, 2018., aasta esimese üheksa kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 2,7 miljonit eurot (esimesed üheksa kuud 2017 2,9 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 136 tuhat eurot 2018 üheksa kuu jooksul 2018, ning 152 tuhat eurot üheksa kuu jooksul 2017.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR        
Kasumiaruanne III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017
Müügitulu 3 709 4 085 11 369 12 572
EBITDA 46 292 261 952
EBITDA rentaablus 1% 7% 2% 8%
Ärikasum/-kahjum (135) 84 (294) 328
Ärirentaablus (4%) 2% (3%) 3%
Puhaskasum/-kahjum (211) 14 (505) 117
Puhasrentaablus (6%) 0% (4%) 1%
         
Bilanss 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016
Koguvarad 11 012 10 937 11 917 11 965
Koguvarade puhasrentaablus (2%) 0% (4%) 1%
Omakapital 3 277 3 753 3 978 3 901
Omakapitali puhasrentaablus (6%) 0% (13%) 3%
Võlakordaja 70% 66% 67% 67%
         
Aktsia 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,49 0,62 0,56 0,46
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,05) 0,00 (0,11) 0,03%
Hind-tulu (PE) suhtarv (10,35) 195,86 (4,94) 17,54
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,73 0,83 0,88 0,87
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,67 0,74 0,63 0,52
Turukapitalisatsioon tuh EUR 2 187 2 771 2 497 2 047
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 42 74 312
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 1 611 1 215 1 773
Varud (Lisa 4) 2 409 2 336 2 554
Kokku käibevarad 4 062 3 624 4 640
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 170 170 170
Müügiootel finantsvarad (Lisa 8) 351 182 0
Muud aktsiad ja osad 0 6 0
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 6 391 6 908 7 055
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 38 47 52
Kokku põhivarad 6 950 7 313 7 277
       
Kokku varad 11 012 10 937 11 917
       
Võlakohustised (Lisas 9) 464 593 708
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 2 647 1 956 2 400
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 2 13 5
Kokku lühiajalised kohustised 3 114 2 562 3 113
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 4 421 4 422 4 613
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 200 200 213
Kokku pikaajalised kohustised 4 621 4 622 4 826
Kokku kohustised 7 735 7 184 7 939
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 38 9 2
Realiseerimata kursivahed 0 0 0
Jaotamata kasum (kahjum) (112) 393 624
Kokku omakapital 3 277 3 753 3 978
       
Kokku kohustised ja omakapital 11 012 10 937 11 917

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2018 III kv 2017 9k 2018 9k 2017
Müügitulu (Lisa 14) 3 709 4 085 11 369 12 572
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 3 206 3 457 9 683 10 100
Brutokasum 503 628 1 686 2 472
         
Turustuskulud (Lisa 16) 479 501 1 460 1 574
Üldhalduskulud (Lisa 17) 150 110 444 531
Muud äritulud (Lisa 19) 2 187 13 238
Muud ärikulud (Lisa 19) 10 121 89 278
Ärikasum (-kahjum)  (135) 84  (294)  328 
         
Finantstulud (Lisa 20) 0 (0) 1 4
Finantskulud (Lisa 20) 77 70 212 215
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (211) 14 (505) 117
Ettevõtte tulumaks 0 0 0 0
         
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM (211) 14 (505) 117
         
Muu koondkasum (-kahjum) (40) 
Valuutakursi muutuste mõju 0 0 0 (40)
Kokku aruandeaasta koondkahjum (211) 14 (505) 77
         
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) (0,05) 0,00 (0,11) 0,03
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) (0,05) 0,00 (0,11) 0,02

 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Skano 2018 3. kvartali vahearuanne.pdf