Uudised

Skano Group Vahearuanne 2. kvartal 2018 (2)

Skano Group Vahearuanne 2. kvartal 2018

 

JUHTKONNA ARUANNE

Skano Group AS auditeerimata 2018 teise kvartali tulemused

Konsolideetritud müügitulu 2018 2. kvartalis oli 3,95 miljonit eurot, mis on 2% langust võrreldes sama perioodiga 2017. aastal. Skano Group AS’i EBITDA oli 2. kvartalis 2018 positiivne 238 tuhat eurot, mis on 19% väiksem 2017 2. kvartaliga võrreldes. Madalama EBITDA peamiseks põhjuseks 2018 2. kvartalis olid madalam müügitulu ning kõrgemad toormaterjali, puidulaastu, hinnad kiudplaadi üksuses.  Puhaskahjum 2018 2. kvartalis oli 22 tuhat eurot (2. kvartal 2017: puhaskasum 15 tuhat eurot).

Ärisegmentide ülevaade 2018 2. kvartali kohta

Kiudplaadi müügitulu 2018 2. kvartalis oli 2,96 miljon eurot, mis on 4% rohkem võrreldes sama perioodiga 2017. aastal. Märikimisväärseim kasv tuli Portugalist, Venemaalt ja Taist. Kiudplaadi EBITDA 2018 2. kvartalis oli 171 tuhat eurot (1. kvartal 2017 oli EBITDA 186 tuhat eurot).

Mööbli hulgimüügi müügitulu oli 2018 2. kvartalis 778 tuhat eurot, mis on 15% langust võrreldes sama perioodiga 2017. aastal. Mõlemad, nii Venemaa kui ka Soome kogesid müügi aeglustumist, samas kui müügid teistel turgudel nagu Kasahstan ja Ukraina näitasid kasvu. Skano oma jaeketti müügitulu langes 14% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga (2. kvartal 2017: 248 tuhat eurot). Vaatamata müügitulu vähenemisele, oli 2. kvartali EBITDA positiivne 78 tuhat eurot (2. kvartal 2017: EBITDA positiivne 75 tuhat eurot), viidates kasumlikkuse kasvu saavutamisele läbi enda kuivatite kasutamise lõpetamise ning nende asendamise kuiva ja lõigatud materjali sisseostuga.

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2018 2. kvartalis 430 tuhat eurot, 18% madalam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Mööbli jaemüügi EBITDA oli 2018 2. kvartalis neatiivne 11 tuhat eurot (2. kvartalis 2017 oli EBITDA positiivne 40 tuhat eurot), peegeldades 2. kvartali nõrga müügitulu mõju.

Skano mööbliäri (hulgi- ja jaemüük) EBITDA oli 2018 teises kvartalis positiivne 67 tuhat eurot.

Bilanss

Kontserni koguvara maht oli 30.06.2018 seisuga 11,3 miljonit eurot (30.06.2017: 12,2 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 30.06.2018 seisuga 7,9 miljonit eurot (30.06.2017: 8,2 miljonit eurot), milledest Skanol on laenukohustusi 5,1 miljonit eurot seisuga 30.06.2018 (30.06.2017: 5,5 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid 1,7 miljonit eurot 30.06.2018 seisuga (30.06.2017: 1,4 miljonit eurot). Varud 30.06.2018 seisuga 2,6 miljonit eurot (30.06.2017: 2,9 miljonit eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga  30.06.2018 6,9 miljonit eurot (7,6 miljonit seisuga 30.06.2017).

Tuleviku väljavaade

Vaatamata aeglaselt alanud 2018. aastale oleme kogenud nõudluse paranemist kiudplaadi segmendis teise kvartali jooksul, mis peegeldub ka kõremas müügitulus juulis, mõõdunud aasta juuliga võrreldes. Samas tekitab hiljutine puiduhakke hinnatõus mõningast muret. Müügi- ja turundustegevused keskenduvad enam kiudplaatide erinevatele toote-eelistele, näiteks puidu kiust plaatide positiivsed hüved tervisele ja keskkonnale konkureerivate sünteetiliste materjalidega võrreldes.

Mööbliäris eeldame jaekaubanduse tulemuslikkuse paranemist läbi uue poe-kontseptsiooni tutvustamise meie suurima müügiga poes Järve keskuses, hiljuti avatud veebipoe ning planeeritud uue poe avamisega Riias Decco keskuses. Lisaks näeme ka meie kollektsioonide hulgimüügi positiivset arengut Suurbritannias.

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2018 II kv 2017 6k 2018 6k 2017
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 957   2 848   5 680   6 113  
Mööbli tootmine ja müük 778   917   1 578   1 876  
Mööbli jaemüük 430   522   762   1 071  
  sis. mööbli jaemüük Ukraina 0   0   0   64  
Elimineerimine (215 ) (261 ) (360 ) (573 )
Kokku 3 949   4 025   7 660   8 487  

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2018 II kv 2017 6k 2018 6k 2017
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 171   186   208   500  
Mööbli tootmine ja müük 78   75   45   70  
Mööbli jaemüük (11 ) 40   (30 ) 103  
  sisaldab mööbli jaemüüki Ukrainas 0   0   0   1  
Elimineerimine (0 ) (7 ) (8 ) (12 )
Kokku EBITDA 238   295   214   661  
Põhivara kulum ja amortisatsioon 182   209   373   417  
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 55   86   (159 ) 244  
Neto finantskulud (77 ) (72 ) (138 ) (142 )
Tulumaksukulu 0   0   0   0  
PUHASKASUM/-KAHJUM (22 ) 15   (297 ) 103  

 

Kiudplaadi müük

Kiudplaadi müük oli 2018 2. kvartalis 2,96 miljonit eurot, mis on 4% rohkem võrreldes müügitulu tasemega 2. kvartalis 2017 (2,85 miljonit eurot). Korraliku müügitulu kasvu tegid Portugal, Venemaa ja Tai, samass kui müügitulu väheneb Soomes ja Lõuna-Aafrikas.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2018 II kv 2017 6k 2018 6k 2017
Euroopa Liit 2 165 2 078 4 363 4 709
Venemaa 423 360 721 619
Aasia 143 55 190 173
Lähis-Ida 100 28 173 110
Teised 93 96 158 139
Aafrika 33 231 75 363
Kokku 2 957 2 848 5 680 6 113

 

MÖÖBLI HULGIMÜÜK

Müügitulud langesid 778 tuhandele eurole 2018 2. kvartalis, langus võrreldes 917 tuhande euroga 2. kvartalis 2017. Venemaa klientide kindlustunne on endiselt negatiivselt mõjutatud Venemaale rakendatud skantsioondest tulenevalt - samas kui meie eksklusiivõigustega edasimüüja Soomes jätkab restruktureerimist. Skano jaeketi poed Baltikumis taastusid veidi nõrgast 1. kvartalist, samas müügitulu endiselt madalam 2017 2. kvartaliga võrreldes. Heaks uudiseks on müügitellimused Kasahstanist ja Ukrainast.

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR tuh EUR
  II kv 2018 II kv 2017 6k 2018 6k 2017
Venemaa 277 320 638 635
Soome 213 316 448 582
Skano jae 213 248 354 507
Teised riigid 75 33 139 151
Kokku 778 917 1 578 1 876

Mööbli jaemüük

Skano Kontserni jaeäri müügitulu oli 2018 2. kvartalis 430 tuhat eurot, mis on 18% vähenemist 2017 2. kvarataliga võrreldes. Eesti müügid on olnud laisad, mistõttu suuremamahulised turundustegevused koos uue veebipoe avamisega aitavad Eesti müügitulu paranemisele kaasa. Leedu uus müügijuht on oma silmapaistvate tegevustega suutnud kasvatada Leedu müüki kahekordselt 2018 2. kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Läti müügid olid 2. kvartalis kehvad ning Skano plaanib avada Riias septembri kuus uue poe, mis aitab parandada Läti müügitulu.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv
  II kv 2018 II kv 2017 6k 2017 II kv 2017 30.06.2018 30.06.2017
Eesti 263 367 467 689 4 4
Läti 65 111 139 198 1 1
Leedu 102 44 155 119 1 1
Ukraina* 0 0 0 64 0 0
Kokku (toimivad kauplused) 430 522 762 1 071 6 6

*Ukraina jaekett müüdi märtsis 2017.

Töötajad

Seisuga 30.06.2018 töötas Kontsernis 214 inimest (võrrelsed 218 inimesega seisuga 30.06.2017). Töötajate keskmine arv oli 2018 2. kvartalis 210 (2. kvartalis 2017: 219).

Kõnealuse, 2018., aasta esimese kuue kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 1,8 miljonit eurot (esimesed kuus kuud 2017 2,0 miljonit). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 84 tuhat eurot 2018 kuue kuu jooksul 2018, ning 128 tuhat eurot kuue kuu jooksul 2017.

Finantssuhtarvud

tuh EUR        
Kasumiaruanne II kv 2018 II kv 2017 6k 2018 6k 2017
Müügitulu 3 949   4 025   7 660   8 487  
EBITDA 238   295   214   661  
EBITDA rentaablus 6 % 7 % 3 % 8 %
Ärikasum/-kahjum 55   86   (159 ) 244  
Ärirentaablus 1 % 2 % (2 %) 3 %
Puhaskasum/-kahjum (22 ) 15   (297 ) 103  
Puhasrentaablus (1 %) 0 % (4 %) 1 %
         
Bilanss 30.06.2018   31.12.2017   30.06.2017   31.12.2016  
Koguvarad 11 331   10 937   12 205   11 965  
Koguvarade puhasrentaablus (0 %) 0 % (2 %) 1 %
Omakapital 3 475   3 753   3 963   3 901  
Omakapitali puhasrentaablus (0 %) 0 % (7 %) 3 %
Võlakordaja 69 % 66 % 68 % 67 %
         
Aktsia 30.06.2018   31.12.2017   30.06.2017   31.12.2016  
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,49   0,62   0,58   0,46  
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0 %) 0 % (7 %) 2 %
Hind-tulu (PE) suhtarv (100,81 ) 190,60   (8,85 ) 20,18  
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,77   0,83   0,88   0,87  
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,63   0,74   0,66   0,53  
Turukapitalisatsioon tuh EUR 2 205   2 771   2 627   2 070  
Aktsiate arv tk 4 499 061   4 499 061   4 499 061   4 499 061  

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Lahustatud puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv + tingimuslikud aktsiad
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=EE3100092503&list=3&pg=details&tab=historical&lang=en

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 54 74 190
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 1 736 1 215 1 448
Varud (Lisa 4) 2 595 2 336 2 903
Kokku käibevarad 4 385 3 624 4 541
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 170 170 405
Müügiootel finantsvarad (Lisa 8) 177 182 0
Muud aktsiad ja osad 0 6 0
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 6 560 6 908 7 202
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 39 47 56
Kokku põhivarad 6 946 7 313 7 663
       
Kokku varad 11 331 10 937 12 205
       
Võlakohustused (Lisas 9) 653 593 651
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 2 576 1 956 2 556
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 6 13 8
Kokku lühiajalised kohustused 3 235 2 562 3 215
       
Pikaajalised võlakohustused (Lisas 9) 4 421 4 422 4 813
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 200 200 213
Kokku pikaajalised kohustused 4 621 4 622 5 026
Kokku kohustused 7 856 7 184 8 241
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 28 9 2
Realiseerimata kursivahed 0 0 0
Retained earnings 96 393 610
Kokku omakapital 3 475 3 753 3 963
       
Kokku kohustused ja omakapital 11 331 10 937 12 205

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR II kv 2018 II kv 2017 6k 2018 6k 2017
Müügitulu (Lisa 14) 3 949   4 025   7 660   8 487  
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 3 183   3 218   6 477   6 643  
Brutokasum 766   808   1 183   1 844  
         
Turustuskulud (Lisa 16) 527   471   981   1 073  
Üldhalduskulud (Lisa 17) 144   186   294   421  
Muud äritulud (Lisa 19) 9   0   12   51  
Muud ärikulud (Lisa 19) 49   64   78   157  
Ärikasum (-kahjum)        
         
Finantstulud (Lisa 20) 0   0   1   4  
Finantskulud (Lisa 20) 77   72   139   145  
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (22 ) 15   (297 ) 103  
Ettevõtte tulumaks 0   0   0   0  
         
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM (22 ) 15   (297 ) 103  
         
Muu koondkasum (-kahjum)        
Muu koondkasum (-kahjum), 
mida võib teatud juhtudel reklassifitseerida kasumiaruandesse
       
Valuutakursi muutuste mõju 0   0   0   (40 )
Kokku aruandeaasta koondkahjum (22 ) 15   (297 ) 63  
         
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) (0 %) 0 % (7 %) 2 %
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) (0 %) 0 % (7 %) 1 %

 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Skano Vahearuanne 2018 Q2.pdf