Uudised

Skano Group Vahearuanne 1. kvartal 2018

JUHTKONNA ARUANNE

 

Skano Group AS auditeerimata 2018 esimese kvartali tulemused ja teise kvartali väljavaade

 

Konsolideetritud müügitulu 2018 1. kvartalis oli 3,71 miljonit eurot, mis on 17% langust võrreldes sama perioodiga 2017. aastal (1. kvartal 2017:  4,46 miljonit eurot). Skano Group AS’i EBITDA oli 1. kvaratlis 2018 negatiivne 23 tuhat eurot, mis on vähenemine 2017 1. kvartaliga võrreldes, kus EBITDA oli 366 tuhat eurot. Negatiivse 2018 1. kvartali EBITDA põhjuseks on peamiselt madalam müügitulu ning kõrgemad puiduhakke toormaterjali sisseostuhinnad kiudplaadi üksuses. Tasub märkida, et 2017. aasta 1. kvartali tulemused on mõjutatud ühekordse mõjuga tehingutest, milleks olid märtsis Skano Ukraina jaeketi müügist saadud tulu 48 tuhat eurot. Puhaskahjum 1. kvartalis 2018 oli 281 tuhat eurot (1. kvartal 2017: puhaskasum 88 tuhat eurot).

 

Juba aprillis 2018 trend pöördus, nimelt kiudplaadi ärisegmendi müügitulu edestas 2017 aprilli müügi-tulu ning mööbliäri kasumlikkus tugevens oluliselt tootmisprotsessis 1. kvartalis ellu viidud muudatustest tulenevalt. Kontserni EBITDA 2018 aprillis oli 110 tuhat eurot, seega ületab 2017 aprilli EBITDA-d (96 tuhat eurot). Mai kuu ja ülejäänud 2. kvartali väljavaated müügitulule ja müügi-tellimustele on head.

 

Ärisegmentide ülevaade 2018 1. kvartali kohta

 

Kiudplaadi müügitulu 2018 1. kvartalis oli 2,72 miljon eurot, mis on 17% langust võrreldes sama perioodiga 2017. aastal. Suurim langus oli Soomes (vähenenud vajadus puitkiudplaatide järele), kuid ka aeglane start muudes regioonides. Kiudplaadi EBITDA 2018 1. kvartalis oli 30 tuhat eurot (1. kvartal 2017 oli EBITDA 313 tuhat eurot).

 

Mööbli hulgimüügi tulu oli 2018 1. kvartalis 800 tuhat eurot, mis on 17% langust võrreldes sama perioodiga 2017. aastal. Venemaa, mis möödus eelmisel majandusaastal Soomest kogu müügitulu vaates on jätkanud oma head trendi ningsuurendanud tulu eelmise aasta sama perioodiga 14% võrra (1. kvartal 2018 361 tuhat eurot). Meie ainsa Soome importija tulemused näitasid müügitulu langust 12% 1. kvartalis 2018 (234 tuhat eurot) võrreldes 1. kvartaliga 2017. Suurim müügitulu langus tuli aga Skano enda jaeketist, müügitulu Skano hulgimüügiettevõttest Skano jaemüügiettevõttele 46% 2018 1. kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Mööbli hulgimüügi EBITDA 2018 1. kvartalis oli negatiivne 32 tuhat eurot (1. kvartalis 2017 oli EBITDA ngatiivne € 5 tuhat eurot).

 

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2018 1. kvartalis 332 tuhat eurot (1. kvartalis 2017 549 tuhat eurot). Mööbli jaemüügi EBITDA oli 2018 1. kvartalis neatiivne20 tuhat eurot (1. kvartalis 2017 oli EBITDA positiivne 63 tuhat eurot). 2017 1. kvartali EBITDA tulemus sisaldab ühekordset müügitulu 48 tuhat eurot Ukraina jaeäri müügist.

 

Skano mööbliäri (hulgi- ja jaemüük) EBITDA oli 2018 esimeses kvartalis negatiivne 52 tuhat eurot (2017 esimeses kvartalis oli EBITDA positiivne 57 tuhat eurot).

 

Bilanss

 

Kontserni koguvara maht oli 31.003.2018 seisuga 11,9 miljonit eurot (31.03.2017: 12,7 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 31.03.2018 seisuga 8,4 miljonit eurot (31.12.2017: 8,8 miljonit eurot), milledest Skanol on laenukohustusi 5,7 miljonit eurot (31.03.2017: 5,8 miljonit eurot).

 

Nõuded ja ettemaksud olid 2,3 miljonit eurot (31.03.2017: 2,1 miljonit eurot). Varud 31.03.2018 seisuga 2,4 miljonit eurot (31.03.2017: 2,6 miljonit eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga  31.03.2018 7,1 miljonit eurot (7,9 miljonit seisuga 31.03.2017).

 

Tuleviku väljavaade

 

Vaatamata 2018 aeglasele stardile näeme kiudplaadi segmendis nõudluses paranemist ning eeldame 2. kvartali jooksul müügitulu ning EBITDA taastumist. Lisaks sellele, on käivitatud fokuseeritud müügi- ja turundustegevused mitmetele tooteaplikatsioonidele kiudplaadi portfellis, nagu näiteks paisuvuugi täited, märkmetahvlid, heliisolatsioon ja teised.

 

Mööbliäris eeldame nii müügitulu kui ka EBITDA mõningast taastumist, seda seoses nii Skano jaeketi parema tulemuslikkusega kui ka tulenevalt madalamatest tootmiskuludest, seoses kuivatite kasutamise lõpetamisega ning selle asemel kuivatatud ning mõõtu lõigatud toormaterjali kasutusele-võtuga tootmises.

 

Ärivaldkondade ülevaade

 

Müügitulu ärisegmentide lõikes

 

 

tuh EUR

% müügitulust

 

I kv 2018

I kv 2017

Q1 2018

Q1 2017

Kiudplaadi tootmine ja müük

2 723

 

3 265

 

73

%

73

%

Mööbli tootmine ja müük

800

 

959

 

22

%

22

%

Mööbli jaemüük

332

 

549

 

9

%

12

%

  sis. mööbli jaemüük Ukraina

0

 

64

 

0

%

1

%

Elimineerimine

(144

)

(311

)

(4

%)

(7

%)

Kokku

3 711

 

4 462

 

100

%

100

%

 

Kasum ärisegmentide lõikes

 

tuh EUR

I kv 2018

I kv 2017

EBITDA ärisegmentide lõikes

   

Kiudplaadi tootmine ja müük

37

 

313

 

Mööbli tootmine ja müük

(32

)

(5

)

Mööbli jaemüük

(20

)

63

 

  sisaldab mööbli jaemüüki Ukrainas

0

 

1

 

Elimineerimine

(1

)

(5

)

Kokku EBITDA

(17

)

366

 

Põhivara kulum ja amortisatsioon

191

 

208

 

Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM

(208

)

158

 

Neto finantskulud

(66

)

(70

)

Tulumaksukulu

0

 

0

 

PUHASKASUM/-KAHJUM

(274

)

88

 

 

Kiudplaadi müük

 

Kiudplaadi müük oli 2018 1. kvartalis Kokku 2,72 miljonit eurot, mis on 17% vähem võrreldes 1. kvartaliga 2017 (3,27 miljonit eurot). Langust näitasid kõik regioonid (vt tabel allpool), ainsa erandina olid müügid Venemaale, mis näitasid mõningast kasvu. Teistelt turgudelt eeldame 2. kvartali jooksul mõningast taastumist, välja arvata Soome, tulenevalt selle ehitussektori struktuuri muudatustest.

 

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt 

 

 

tuh EUR

% müügitulust 

 

I kv 2018

I kv 2017

I kv 2018

I kv 2017

Euroopa Liit (sh Suomen Tuulileijona müük)

2 198

2 630

81

%

81

%

Venemaa

298

259

11

%

8

%

Aafrika

42

132

2

%

4

%

Lähis-Ida

73

82

3

%

3

%

Aasia

47

118

2

%

4

%

Teised

65

43

2

%

1

%

Kokku

2 723

3 265

100

%

100

%

 

Mööbli hulgimüük

 

Müügitulud langesid 800 tuhandele eurole 2018 1. kvartalis, võrreldes 959 tuhande euroga 1. kvartalis 2017. Sellele vaatamata, suutis meie suurim turg Venemaa näidata kasvu 14% 2018 1. kvartalis eelmise (2017) aasta 1. kvartaliga võrreldes ,samas kui meie ainuimportöör Soomes näitas müügitulu langust 12% samas perioodis. Müügid Skano jaeüksusele vähenesi esimeses kvartalis möödunud aasta sama perioodiga võrreldes, kuid rohkem turundustegevusi peaks andma parema koondtulemsue 2. kvartali jooksul. Müügitulud teistesse riikidesse said negatiivselt mõjutatud Kasahstani tõttu, kes lükkas oma tavapärase 1. kvartali tellimuse edasi.

 

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

 

 

tuh EUR

% müügitulust

 

I kv 2018

I kv 2017

I kv 2018

I kv 2017

Venemaa

361

316

45

%

33

%

Soome

234

266

29

%

28

%

Skano jae

141

259

18

%

27

%

Teised riigid

64

118

8

%

12

%

Kokku

800

959

100

%

100

%

 

mööbli jaemüük

 

Skano Kontserni jaeäri müügitulu oli 2018 1. kvartalis 332 tuhat eurot, mis on 46% vähenemist 2017 1. kvarataliga võrreldes. Hiljutine turundusseptsialisti värbamine jaeäri meeskonna liikmeks tagab paremini fokuseeritud turunduse ning müügikampaaniad, mis peaksid aitama kaasa müügitulu paranemisele.

 

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

 

 

tuh EUR

% mügitulust

Kaupluste arv

1Q 2018

1Q 2017

1Q 2018

1Q 2017

31.03.2018

31.03.2017

Eesti

204

322

61

%

59

%

4

4

Läti

74

88

22

%

16

%

1

1

Leedu

54

74

16

%

14

%

1

1

Ukraina*

0

64

0

%

12

%

0

3

Kokku (toimivad kauplused)

332

549

100

%

100

%

6

9

 

Töötajad

 

Seisuga 31.03.2018 töötas Kontsernis 221 inimest (vähenemine võrrelsed 237 inimesega seisuga 31.03.2017). Töötajate keskmine arv oli 2018 1. kvartalis 222 (1. kvartalis 2017: 244).

 

Kõnealuse, 2018., aasta esimese kolme kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 0,90 miljonit eurot (esimesed kolm kuud 2017 1,03 miljonit). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid Kokku 40 tuhat eurot 2018 1. kvartalis 103 tuhat eurot 2017 1. kvartalis.

 

Finantssuhtarvud

 

tuh EUR

I kv 2018

I kv 2017

Kasumiaruanne

   

Müügitulu

3 711

 

4 462

 

EBITDA

(23

)

366

 

EBITDA rentaablus

(1

%)

8

%

Ärikasum/-kahjum

(214

)

158

 

Ärirentaablus

(6

%)

4

%

Puhaskasum/-kahjum

(281

)

88

 

Puhasrentaablus

(8

%)

2

%

     

Bilanss

31.03.2018

 

31.03.2017

 

Koguvarad

11 846

 

12 705

 

Koguvarade puhasrentaablus

(2

%)

1

%

Omakapital

3 487

 

3 949

 

Omakapitali puhasrentaablus

(8

%)

2

%

Võlakordaja

71

%

69

%

     

Aktsia

31.03.2018

 

31.03.2017

 

Aktsia viimane hind (EUR)*

0,54

 

0,57

 

Puhaskasum aktsia kohta (EUR)

(6

%)

2

%

Hind-tulu (PE) suhtarv

(8,66

)

29,09

 

Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)

0,78

 

0,88

 

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe

0,70

 

0,65

 

Turukapitalisatsioon tuh EUR

2 429

 

2 429

 

Aktsiate arv tk

 
 

 

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Lahustatud puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv + tingimuslikud aktsiad
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

tuh EUR

31.03.2018

31.12.2017

31.03.2017

Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2)

60

74

152

Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3)

2 318

1 215

2 068

Varud (Lisa 4)

2 343

2 336

2 627

Kokku käibevarad

4 721

3 624

4 847

       

Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5)

170

170

405

Müügiootel finantsvarad (Lisa 8)

187

182

0

Muud aktsiad ja osad

0

7

0

Materiaalne põhivara (Lisa 6)

6 724

6 908

7 391

Immateriaalne põhivara (Lisa 7)

43

47

61

Kokku põhivarad

7 124

7 313

7 858

       

Kokku varad

11 845

10 937

12 705

       

Võlakohustused (Lisas 9)

1 240

593

1 638

Võlad ja ettemaksed (Lisas 10)

2 486

1 956

2 729

Lühiajalised eraldised (Lisa 11)

10

13

13

Kokku lühiajalised kohustused

3 736

2 562

4 380

       

Pikaajalised võlakohustused (Lisas 9)

4 421

4 422

4 163

Pikaajalised eraldised (Lisa 11)

200

200

213

Kokku pikaajalised kohustused

4 621

4 622

4 376

Kokku kohustused

8 358

7 184

8 756

       

Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12)

2 699

2 699

2 699

Ülekurss

364

364

364

Kohustuslik reservkapital

288

288

288

Muud reservid

24

9

2

Realiseerimata kursivahed

0

0

0

Retained earnings

113

393

596

Kokku omakapital

3 487

3 753

3 949

       

Kokku kohustused ja omakapital

11 845

10 937

12 705

 

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

 

tuh EUR

I kv 2018

I kv 2017

Müügitulu (Lisa 14)

3 711

 

4 462

 

Müüdud toodangu kulu (Lisa 15)

3 294

 

3 425

 

Brutokasum

416

 

1 036

 

 

   

Turustuskulud (Lisa 16)

454

 

602

 

Üldhalduskulud (Lisa 17)

150

 

235

 

Muud äritulud (Lisa 19)

3

 

51

 

Muud ärikulud (Lisa 19)

30

 

93

 

Ärikasum (-kahjum)

(214

)

158

 

 

   

Finantstulud (Lisa 20)

1

 

4

 

Finantskulud (Lisa 20)

67

 

73

 

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST

(281

)

88

 

Ettevõtte tulumaks

0

 

0

 
     

ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM

(281

)

88

 
     

Muu koondkasum (-kahjum)

   

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib teatud juhtudel reklassifitseerida kasumiaruandesse

   

Valuutakursi muutuste mõju

0

 

(40

)

Kokku aruandeaasta koondkahjum

(281

)

48

 
     

Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13)

(0,06

)

(0,02

)

Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13)

(0,06

)

(0,01

)

 

Torfinn Losvik

 

Juhatuse esimees

 

Telefon: + 372 56 99 09 88

 

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.