Uudised

Skano Group AS 2017 4 kvartali vahearuanne

2017 4 KVARTALI KOKKUVÕTE

Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Skano Group AS on valdusettevõte, mis omab 100%-liselt alljärgnevaid tütarettevõtteid:

Tütarettevõte                                     Asukoht                      Tegevusala

 

Skano Fibreboard OÜ                        Eesti                            Kiudplaatide tootmine ja müük

Suomen Tuulileijona Oy                     Soome                          Kiudplaatide müük

Skano Furniture Factory OÜ               Eesti                            Mööbli tootmine ja müük

Skano Furniture OÜ                          Eesti                            Mööbli jaemüük

SIA Skano                                      Läti                              Mööbli jaemüük

UAB Skano LT                                 Leedu                          Mööbli jaemüük

 

2017. aasta märtsikuus müüdi Ukraina tütarettevõte, mis tegeles mööbli jaemüügiga.

Skano Fibreboard OÜ toodab ja müüb kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat toote­kategooriat: soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid üldehitusplaate ning seinte ja lagede sise­viimistlusplaate. Suomen Tuulielijona OY on puitkiudplaatide edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ toodab täispuidust omanäolist keskmisest kallima hinnaklassi kodusisustusmööblit. Skano Furniture OÜ on jaekaubandusettevõte mööblikauplustega Baltikumis ja Ukrainas.

Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal  ning Baltikum.

Skano Group AS on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997.

Seisuga 31.12.2017 töötas grupis 223 inimest (31.12.2016: 266 inimest).

 

Skano Group AS IV kvartali EBITDA (kasum enne intresse, makse, põhivara kulumit ja amortisatsiooni) oli 21 tuhat eurot, mille tulemusena 12 kuu EBITDA oli 974 tuhat eurot (6% müügitulust), mis on oluliselt suurem kui 2016. aasta 12 kuu EBITDA 117 tuhat eurot (1% müügitulust). 2017. aasta 12 kuu tulemustele avaldasid mõju Ukraina jaekaubanduse ettevõtte müügist saadud ühekordne kasum summas 48 tuhat eurot märtsikuus ja kinnisvara müügist saadud ühekordne kasum summas 142 tuhat eurot septembris.

Kiudplaadi tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu oli 2017. aasta IV kvartalis 2,55 mln eurot. 2017. aasta 12 kuu müügitulu oli 11,84 mln eurot, mis on 3% vähem kui 2016. aasta samal perioodil. Kui välja arvata Soome (vähenenud nõudlus kiudplaadi järele) ja Suurbritannia (kahjumliku lepingu lõpetamine ühe suurkliendiga), oli kiudplaadi müük 2017. aasta 12 kuuga 19% suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurim müügi kasv toimus Lõuna Aafrikasse, Portugali ja Rootsi. 2017. aasta 12 kuu kiudplaadi äriüksuse EBITDA oli 0,91 mln eurot (2016. aasta 12 kuu EBITDA 0,53 mln eurot).

Mööbli tootmise ja hulgimüügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta IV kvartalis oli 0,99 mln eurot ning 2017. aasta 12 kuu müügitulu kokku oli 3,58 mln eurot, mis on 15% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Venemaa möödus Soomest ning on nüüd meie suurim hulgimüügi turg - müügikäibe kasv 2017-l aastal 4% võrreldes aastaga 2016. Soomes kahanes meie ainsa ostja müügikäive 32% võrra, kuid sellele vaatamata lubavad aasta jooksul tehtud märkimisväärsed ümberkorraldused stabiilsemat tulemust aastaks 2018. Mööbli tootmise ja müügi äriüksuse 2017. aasta 12 kuu EBITDA oli negatiivne 57 tuhat eurot (2016. aasta 12 kuud: negatiivne 448 tuhat eurot).

Skano jaemüügi käive oli 2017. aasta IV kvartalis 0,48 mln eurot ning müügikäive 2017. aasta 12 kuuga kokku 1.93 mln eurot. Täna opereerivate Baltikumi kaupluste (ilma Ukraina ärita, mis müüdi 2017. aasta I kvartalis ja 2016. aastal suletud Tallinna kolmanda poeta) müük näitas 2017. aasta 12 kuuga 11%-list kasvu võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. 2017. aasta 12 kuu EBITDA oli 118 tuhat eurot (2016 12 kuud: negatiivne 140 tuhat eurot).

Kokku mööbli hulgi- ja jaemüügi EBITDA 2017. aasta 12 kuuga oli positiivne summas 60 tuhat eurot (2016. aasta 12 kuud: negatiivne 588 tuhat eurot).

Finantsseisundi aruanne

Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2017 seisuga 10,9 mln eurot (31.12.2016: 12,0 mln eurot). Kohustused moodustasid 31.12.2017 seisuga 7,2 mln eurot (31.12.2016: 8,1 mln eurot), sealhulgas pangalaenud (ka. arvelduskrediit ja faktooring) 4,6 mln eurot.

Nõuded ja ettemaksud olid seisuga 31.12.2017 1,2 mln eurot (31.12.2016: 1,0 mln eurot). Varud on seisuga 31.12.2017 2,3 mln eurot (31.12.2016: 2,8 mln eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2017 oli 7,3 mln eurot (31.12.2016: 8,1 mln eurot).

VÄLJAVAATED TULEVIKUKS

Üldine nõudlus kiudplaadi järele on jätkuvalt suur, mida näitab ka 19%-line müügi kasv müües klientidele 32 riiki (välja arvatud Soome ja Suurbritannia).

Skano mööbli jaemüügi hea tulemus katab hulgimüügi vähenemise ning mööbli äri kokku näitab positiivset EBITDA tulemust. Oleme jätkuvalt positiivsed mööbliäri osas tervikuna, kuna hulgimüügi väljavaated Soomes viitavad paranemisele möödunud aastaga võrreldes.

 

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK ÄRISEGMENTIDE LÕIKES:

  tuh EUR % käibest
  2017 2016 2017 2016
Kiudplaadi tootmine ja müük 11 836 12 170 72% 70%
Mööbli tootmine ja müük 3 579 4 235 22% 24%
Mööbli jaemüük Baltikum 1 868 1 692 11% 10%
Mööbli jaemüük Baltikum (suletud) - 233 - 1%
Mööbli jaemüük Ukraina 64 278 0% 2%
Grupi tehingud (990) (1 106) (6%) (6%)
KOKKU 16 357 17 502 100%    100%

 

 

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES:

tuh EUR 2017 2016
EBITDA ärisegmentide lõikes:    
Kiudplaadi tootmine ja müük 912 533
Mööbli tootmine (57) (448)
Mööbli jaemüük Baltikum 67 (83)
Mööbli jaemüük Ukraina 51 (57)
Grupi tehingud - 172
KOKKU EBITDA 974 117
Kulum (825) (848)
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 149 (731)
Neto finantskulud (275) (309)
Tulumaksukulu  - (5)
PUHASKASUM/-KAHJUM (127) (1 045)

 

Kiudplaadi tootmise ja müügi äriüksuse kasumit aitas suurendada keskendumine paksemate plaatide tootmisele, mis on kasumlikumad.

Mööbli tootmise ja müügi kasumlikkus paranes oluliselt aastal 2017, seda allüksuse kulustruktuuri põhjalikust läbivaatamisest tulenevalt.

KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Skano Fibreboard müügitulu oli aastal 2017 11,836 mln eurot, mis on 3% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Samas saavutati oluliselt suurem EBITDA 2017. aasta 12 kuuga, mis kasvas 533-lt tuhandelt eurolt 913-le tuhandele eurole.

Tugevat müügikasvu näitasid Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal ja Rootsi, samas kui suurim langus oli müügis Soome ja Suurbritanniasse..

 

KIUDPLAADI MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  2017 2016 2017 2016
Euroopa Liidu riigid 8 700 9 822 74% 81%
Venemaa 1 631 1 527 14% 13%
Aafrika riigid 679 288 6% 2%
Lähis-Ida riigid 260 197 2% 2%
Aasia riigid 241 39 2% 0%
Teised riigid 325 297 3% 2%
KOKKU 11 836 12 170 100% 100%

 MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK

MÖÖBLI TOOTMINE

Müük on vähenenud 3,58 mln euroni 2017. aasta 12 kuuga võrrelduna 4,24 mln euroga 2016. aasta 12 kuuga. Sellele vaatamata on meie suurim turg, Venemaa, kasvatanud müügikäivet 4% 2016nda aastaga võrreldes. Seevastu meie ainsa kliendi müügikäive Soomes vähenes 32%. Müük jaemüügi äriüksusele suurendas oma osatähtsust kogu grupi müügis ning edaspidine fookus jaekaubanduse tegevustele peaks jätkuma, et tagada suuremat müügi stabiilsust.

 

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR %  käibest
  2017 2016 2017 2016
Venemaa 1 406 1 349 39% 32%
Soome 995 1 463 28% 35%
Müük grupi jaekaubandusele 900 1 007 25% 24%
Teised riigid 278 416 8% 10%
KOKKU 3 579 4 235 100% 100%

 

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüügi käive oli 2017-l aastal 1,93 mln eurot, mis on 12% madalam möödunud aasta sama perioodiga võrreldes. Seevastu Baltikumis tegutseva kuue poe müügikäive kasvas 11% aastal 2017 võrreldes aastaga 2016.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR %  käibest Kaupluste arv
  2017 2016 2017 2016 31.12.2017 31.12.2016
Eesti* 1 266 1 089 71% 49% 4 4
Läti 356 363 15% 16% 1 1
Leedu 246 231 11% 10% 1 1
Ukraina** 64 278 3% 13% - 3
Eesti (suletud kauplused) - 233 0% 11% - 1
Teised riigid - 8 0% 0% - -
KOKKU 1 932 2 202 100% 100% 6 10

 

*Tegutsevad kauplused

**Äritegevus Ukrainas müüdi märtsis 2017

 

FINANTSSUHTARVUD

Kasumiaruanne IV kv 2017 IV kv 2016
Müügitulu 3 785 3 873
EBITDA 21 (102)
EBITDA rentaablus 1% -3%
Ärikasum (179) (307)
Ärirentaablus -5% -8%
Puhaskasum (243) (378)
Puhasrentaablus -6% -10%
     
Kasumiaruanne 2017 2016
Müügitulu 16 357 17 502
EBITDA 980 117
EBITDA rentaablus 6% 1%
Ärikasum 149 (730)
Ärirentaablus 1% -4%
Puhaskasum (127) (1 045)
Puhasrentaablus -1% -6%
     
Bilanss 31.12.2017 31.12.2016
Koguvarad 10 937 11 964
Koguvarade puhasrentaablus -1% -9%
Omakapital 3 753 3 957
Omakapitali puhasrentaablus -3% -26%
Võlakordaja 66% 67%
     
Aktsia 31.12.2017 31.12.2016
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,608 0,46
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,03) (0,23)
Hind-tulu (PE) suhtarv (21,55) (1,98)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,83 0,88
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,73 0,52
Turukapitalisatsioon 2 735 2 070

 

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2017 31.12.2016
Raha ja raha ekvivalendid 74 184
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 215 965
Varud (lisa 2) 2 335 2 760
Käibevara kokku 624 3 909
     
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) 170 405
Muud aktsiad ja väärtpaberid 189 -
Materiaalne põhivara (lisa 4) 6 908 7 584
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 47 66
Põhivara kokku 7 313 8 055
     
AKTIVA (vara) KOKKU 10 937 11 964
     
Võlakohustused (lisa 6) 593 1 176
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 1 956 2 497
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 13 15
Lühiajalised kohustused kokku 2 562 3 688
     
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 4 422 4 163
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 200 213
Pikaajalised kohustused kokku 4 622 4 376
     
Kohustused kokku 7 184 8 064
     
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699
Ülekurss 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288
Muud reservid 9 2
Ümberhindluse kursivahed - 40
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 520 1 552
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) (127) (1 045)
Omakapital kokku 3 753 3 900
PASSIVA (kohustused ja omakapital)    
KOKKU 10 937 11 964

 

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR IV kv 2017 IV kv 2016 2017 2016
         
Müügitulu (lisa 11) 3 785 3 873 16 357 17 502
         
Müüdud toodangu kulu (3 319) (3 350) (13 419) (14 425)
         
Brutokasum 466 522 2 938 3 077
         
Turustuskulud (467) (589) (2 040) (2 939)
Üldhalduskulud (172) (136) (703) (595)
Muud äritulud                                     17 27 255 98
Muud ärikulud                                     (23) (131) (301) (371)
         
Ärikasum (-kahjum) (lisa 11) (179) (307) 149 (730)
Neto finantskulu                                    (64) (69) (275) (309)
         
Kasum (kahjum) enne tulumaksu (243) (376) (127) (1 039)
Tulumaksukulu - (2) - (6)
         
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) (243) (378) (127) (1 045)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel - 23 - 33
         
PERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM) (243) (355) (127) (1 012)
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)
(0,05) (0,08) (0,03) (0,23)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) (0,05) (0,08) (0,03) (0,23)

 

 

2018. aasta esimese kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 22 2018. aastal (30.-31. mai 2018)

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+372 569 90 988

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


Skano 2017 4 kvartali vahearuanne.pdf