Ettevõttest

Keskkonnajuhtimine

Keskkonnasäästlik areng on vältimatu eeldus ettevõtte pikaajalise toimimise ning kvaliteetse elukeskkonna kindlustamiseks.

Kasutades tootmisprotsessides suletud ringlust ning tootes energiat puidujääkidest SKANO katlamajas, kasutame ressursse tõhusalt ning hoiame kokku fossiilseid kütuseid.

SKANO keskkonnapoliitika:

  • SKANO personal tegutseb vastavuses kehtivate keskkonnaalaste õigusaktidega ning on pühendunud ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamisele.
  • Keskkonnasäästliku arengu tagamiseks on vajalik ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev parendamine, milleks SKANO  juhtkond eraldab vajalikud resursid.
  • Tootearenduse protsessis arvestame toote keskkonnamõjudega kogu selle elutsükli kestel alates toorainetest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni.
  • Töötajad tunnevad vastutust keskkonna seisundi eest ja tegutsevad oma töös keskkonda ja ressursse säästvalt.
  • Kõigi tootmistehnoloogiliste investeeringute tegemisel arvestatakse alati keskkonnamõjudega.
  • SKANO GROUP AS  järgib rahvusvaheliste keskkonnajuhtimissüsteemide standardi ISO 14001 põhimõtteid.

Vastavalt Saastuse komplekside vältimise ja kontrollimise seadusele omavad nii SKANO FURNITURE  kui SKANO FIBREBOARD alates 2004 aastast tähtajatut keskkonnakompleksluba. Kompleksloas toodud nõuete täitmisega on tagatud tootmistegevuse minimaalne kahjulik keskkonnamõju. Kompleksloaga sätestavad nõuded tagavad vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitmises tekkinud jäätmete käitlemise keskkonnasäästlikul viisil.

SKANO GROUP AS on pakendiseaduses sätestatud nõuete täitmiseks sõlminud lepingu Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga ( ETO). Lepinguga on SKANO GROUP andnud kõik pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse ja vastava aruandlusega seotud kohustused üle ETO-le. Sellega tagatakse ka kõigile lõpptarbijatele pakendi tasuta tagastamise võimalus Rohelise Punkti märgiga markeeritud konteineritesse.

roheline punkt

SKANO FIBREBOARD tooted on Rainforest Alliance`i partneri NEPConi poolt ametlikult FSC® sertifitseeritud. FSC® eeskirjad on puidu ja puittoodete sertifitseerimise ülemaailmselt tunnustatud standard, mille eesmärk on tagada vastutustundlik ja majanduslikult jätkusuutlik metsamajandus.

FSC roheline taust EST    

 

powered by green